Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

‘’Edat nedir?’’ sorusuna en anlaşılır şekilde cevap verilmelidir. Edat, tek başına cümlenin dışında kullanıldığında herhangi bir anlam taşımaz, ancak cümlede kullanıldığında isimlerle ya da isim soylu olan kelimeler ile anlam bağı kurabilen sözcüklerdir. Edatların anlamlı hale gelebilmeleri için cümlede kullanılmaları gerekir. Edatlar cümle içerisinde yer alan sıfatlarla, isimlerle, zamirlerle edat grubu oluşturabilirler. Bu nedenle fiil ve isim gibi sözcüklere asıl, edatlara da yardımcı kelime denilir. Edatlar şu şekildedir: Gibi, ile, için, doğru, kadar, göre, beri, başka, dolayı, yana, öte, ötürü, sanki, nazaran, itibaren, rağmen, üzere, sadece, dek, yalnız, karşın, karşı, ancak…

Edatların Özellikleri Nedir?

Türkçe edatlar özellikleri bakımından konuyu anlayabilmek için son derece önemlidir. Bilinmesi gerekir ki edatlar için kullanılan diğer bir sözcük de ilgeç tir.

 • Edat, bir ad ile öbekleşerek zarf ya da sıfat görevinde bulunabilir. Örnek: Aslan gibi delikanlı, baksanıza… Bu cümlede aslan isim, gibi edattır. İsim ve edatın birlikte bulunmasından dolayı sıfat öbeği oluşur.
 • Edatlar iyelik eki aldıkları durumda ad gibi kullanılabilir. Örneğin: Bu kadarını herkes biliyor. Kadarını kelimesi iyelik ekini alarak ad gibi kullanılmıştır.
 • Edatlar tek başına veya başka sözcükler ile öbekleşip tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanılır. Örneğin: Genç kadın çocuk gibi ağlıyor. Çocuk gibi sözcükleri bir araya gelerek zarf tümleci oluşturmuştur.
 • Edatlar cümleden çıkarıldığı takdirde cümlenin anlamında bozulma ya da daralma oluşur. Edatları bağlaçlardan ayıran en önemli özelliklerden birisi de budur. Bilindiği üzere bağlaçlar cümleden çıkarıldığında anlamda daralma ya da bozulma meydana gelmez.
 • Edatlar bazen isim tamlaması ile tamlama unsurundan birisi olabilir. Örneğin: Bunun kadarını hiç kimse görmemiştir. Bunun kadarını sözcükleri tamlama unsuru olmuştur.
 • ‘’Ancak, yalnız karşı’’ gibi edatlar başka şekilde sözcük türleri olarak da kullanılmaktadır. Bu sözcüklerde tür belirleyebilmek için cümlede kazanmış oldukları anlamlara bakılmalıdır. Örneğin: Bu kitap yalnız bende var. Yalnız kelimesi edattır. İşiniz sabaha ancak biter. Ancak kelimesi zarftır.

Edat gibi konular mantık kadar ezber de gerektirmektedir. Konuyu daha iyi anlayabilmek için kurallar anlayarak ezberlenmelidir.

Edat Çeşitleri (Türleri) Nelerdir?

Edat türleri sayıca fazladır. Edat konusunu daha iyi anlamak için türleri tek tek incelemek şarttır.

 • İle: Her zaman edat olarak görülmez. Eğer ‘’ve’’ anlamı veriyorsa bağlaçtır, bunun dışında edat halindedir. Edat hali için örnek: Köpekleriyle, kedileriyle çok mutlu. İle ekleri çıkarılınca anlam değişiyor bu nedenle edattır.
 • Gibi: Her durumda edattır. Örneğin: Annesi gibi çalışkan.
 • İçin: Her zaman edattır. Örneğin: Gezmek için geldik.
 • Kadar: Her zaman edattır. Örneğin: 5 kadar öğrenci geldi.
 • Denli: Her zaman edattır. Örneğin: Bu denli ağlama.
 • Sanki: Her zaman edattır. Örneğin: Sanki kar yağacak.
 • Sadece: Cümlede ‘’ama’’ anlamındaysa bağlaç, onun dışında edattır. Örneğin: seni sadece ben dinledim. Burada edattır. Koş sadece kendini gereğinden fazla yorma. Ama anlamında kullanıldığından bağlaçtır.
 • ‘’Ancak, Yalnız, Tek, Bir, Bir tek’’: sadece anlamında olduğu için edattır.
 • Âdeta – Tıpkı: Her zaman edattır.
 • Mi: Her zaman için edattır, her zaman ayrı yazılmalıdır.

‘’Bile’’ Sözcüğü Edat Mıdır?

Bile edatı çoğunluk tarafından bağlaç olarak bilinse de aslında tam anlamıyla öyle değildir. Bile, aynı zamanda cümleye -da, -de, -dahi anlamları kattığı için edattır. Örnek: Soruyu Tarık bile çözebildi. Burada dahi anlamı kattığı için kesinlikle edat halindedir.

Edatlar Arasında ‘’İçin’’ Yer Alır Mı?

İçin kelimesi iki yargıyı birleştirmediğinden edat görevindedir. Örneğin: Şubat ayı benim için hüzün demektir. Burada için edatı görecelik anlamı katmıştır.

‘’Öyle’’ Sözcüğü Edat Mıdır?

Edat tek başına bir anlam ifade etmeyen ama cümle içerisinde kullanılınca anlam kazanan sözcüklerdir. Bu nedenle ‘’öyle’’ sözcüğü edattır. Örneğin: Öyle değil, durum farklı.

Benzetme Edatı Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Benzetme edatı, kullanılan unsurlar arasında benzerlik kuran sözcükler veya eklerdir. Benzetme edatları şu şekildedir: tek, gibi, benzer, andırır, nitekim, sanki, kadar, misal, adeta, nisbet, tıpkı, meğer ki. Örnek: Kadının çelik gibi bileği vardı. Sanki gündüz olmuş.

‘’Mi’’ Soru Edatının Kullanımı

Mi soru edatı, farklı anlam ilgileri kurarak kullanılır. Mi soru edatı ek alabilir. Örneğin: Anneniz Ankara’dan söndü mü? Karanlık mı karanlık bir gökyüzüydü.

‘’Sanki’’ Edatı ve Kullanımı

Sanki bir benzetme edatıdır. Bu edat türü ‘’san’’ ve ‘’ki’’ nin birleşimi ile meydana gelmektedir. Bu edat sanmak, zannetmek anlamlarıyla bulunur. Örneğin: Sanki gündüz olmuş. Sanki bütün suç benim. Örneklerde verildiği gibi, zannetmek anlamı içerir.

 

Konuyu Pekiştirmek için Edat Örnekleri

Edatlara örnek olarak şu cümleler verilebilir:

 • Bu tiyatro salonuna Mehmet abi gibi her gün onlarca kişi geliyor.
 • Sanki gökyüzüne çıkmış gibi bir ifade var yüzünde.
 • Bizim ev sizinkine göre daha lüks.
 • Sen gidene kadar otobüs kaçtı.
 • Akşama doğru okulda buluşalım.
 • Bisiklet ancak iki kişi alır.
 • Seni bu denli önemsediğimi ben bile bilmiyordum.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*