Homepage / Alfabeler / İngiliz Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

İngiliz Alfabesi

Diller ve kullandıkları alfabeler, ülkelerin dünya üzerinde diğer ülkelerden gördükleri saygıda önemli yeri olan etkenler. Çünkü siyasal otorite kadar, kullanılan ortak dilin sahibi olmak da önemli kabul edilen faktörlerden bir tanesi. Tabi İngilizce dilinin dünya üzerinde en yaygın olarak konuşulan dil olmasında, İngiltere’nin, Büyük Britanya’nın uzun yıllar boyunca sürdürdüğü sömürgecilik, bu nedenle kurduğu güçlü ordu ve uluslararası alanda kazandığı büyük gücün de büyük etkisi var. Bu sömürgecilik döneminde bugünkü A.B.D. topraklarının da sömürge toprakları arasında bulunması ve özellikle A.B.D. nin Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki uluslararası etkin konumu, İngilizce dilinin çok kullanılan bir dil haline gelmiş olmasının en önemli nedenleri. İngilizce anadili olan kişilerin sayısına göre dünyada en çok kullanılan 3. Dil durumunda bulunuyor. Ama neredeyse dünyada yaşayan insanların tamamı tarafından az da olsa bilinen bir dil olarak, dünyada en çok konuşulan dilin İngilizce olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu sonuca vardıktan sonra, İngilizce Dilinin yazıldığı alfabeyi de incelemek gerekiyor. Çünkü dillerin yayılmasında kullanılan alfabenin de çok önemi var. İngilizce dili, Çin Alfabesi gibi çok zor öğrenilen bir alfabe ile yazılan bir dil olsaydı, günümüzdeki etkinliğine ve kullanım oranlarına ulaşamazdı. İngilizce yazmak için kullanılan alfabenin Latin Alfabesi olması yani dünyada en çok kullanılan alfabe ile yazılıyor olması, İngilizce dilinin dünyada en çok kullanılan dil haline gelmesinde önemli bir etken olarak kabul edilebilir.

İngilizce dili ve İngiliz Alfabesi, dünyada en çok konuşulan diller ve en çok kullanılan alfabeler arasında bulunurlar.

İngilizce dili ve İngiliz Alfabesi, dünyada en çok konuşulan diller ve en çok kullanılan alfabeler arasında bulunurlar.

İngilizce tarih boyunca kullanılan biçimlerine ve dönemlerine göre 3’e ayrılır. Eski İngilizce, Orta İngilizce ve Modern İngilizce olarak 3 ana döneme ayrılan İngilizcenin tarihi, bu dönemlere göre incelenir.

1.Eski İngilizce: Britanya’da konuşulan ve Keltik adı ile bilinen dil, Germen kabilelerin bu toprakları işgal etmesi ile ortadan kalkmış sayılabilir. M.S. 5. Yüzyıl ortalarına denk gelen dönemde yapılan işgal, bir Germen diyalektinin bölgede yerleşmesini sağlar. Angleish olarak anılan bu diyalekt, günümüzde kullanılan İngilizcenin (English) temelini oluşturmuştur. İşgalciler bu diyalekt ile birlikte kendi kullandıkları ‘Runik Alfabe’yi de getirmişlerdi. Ama bu alfabe yazı amacı ile kullanılmamış ve o dönem hakkındaki hikâyeler ve dilin örnekleri, daha çok keşişler tarafından ilerleyen zamanlarda Latin Alfabesi ile tutulan kayıtlardan, el yazmalarından alınmıştır. Eski İngilizcenin konuşulduğu dönemlere ait hikâyeler, efsaneler dilden dile ya da halk şarkıları gibi yöntemlerle sonraki kuşaklara aktarılmıştı. Eski İngilizce ve Runik Alfabe ile yazılan az sayıdaki yazı örneğini okumak, anlamak mümkün değildir. Bu dönem yaklaşık olarak M.S. 700-1100 arasındaki yılları kapsayan dönemdir.

2.Orta İngilizce: Roma İmparatorluğu zamanında Britanya adalarına gönderilmiş olan rahipler, yanlarında İncil’i, onun yazıldığı dil olan Latinceyi ve tabi ki Latin Alfabesini getirmişlerdi. Kullanılan İngilizceye Latince birçok sözcük geçmiş ve rahipler Latince ve Latin alfabesi ile kayıtlar tutmaya başlamışlardır. Büyük Britanya’da yaşayan Anglo-Saxsonların bütünüyle Hristiyanlaşması ve Latin dilinin kullanılan İngilizce üzerinde etkili olmaya başlaması bu dönemlerde kendisini yoğun olarak gösteren bir etki olmuştur. Bu süreç aslında yaklaşık M.S. 600 yılları civarında başlayıp 500 yıl kadar devam eden bir dönem olarak kabul edilebilir. Sonuçta Latince dilinin etkisi İngilizce üzerinde kendini göstermeye başlamış ve Latin Alfabesi de bazı rahipler ve edebiyatçılar tarafından kullanılan alfabe haline gelmiştir. Orta İngilizce çağı, 1100-1500 yılları arasında kalan dönemde kullanılan İngilizceyi anlatmak için kullanılan tabirdir. Bu dönemde Runik Alfabe yerine Latin Alfabesi kullanılmaya başlamıştır. 1066’daki Norman istilası sonrası başladığı kabul edilen bu dönem, matbaanın İngiltere’ye geldiği ve yaygın olarak kullanılmaya başladığı 1400’lerin sonlarına kadar devam etmiştir. Konuşma dilinde diyalekt farkları devam etse de, yazma dilinde İngilizcenin standartlaşmaya başladığı dönem bu dönemdir. Okullaşmanın da yaygınlaşmaya başladığı dönemin sonları, İngilizce dilinin standartlaşmaya başladığı ve Latin alfabesinden uyarlanan İngiliz Alfabesinin yaygınlaşmaya başladığı dönemler olarak kabul edilebilir. Bu alfabe uzun süredir kullanılıyor olsa da, sadece rahipler, edebiyatçılar ve bilim adamları gibi kişiler tarafından kullanılıyordu. Oysa matbaa ve okullaşma oranının artması ile birlikte, okuryazarlık oranı yükseldi. Böylece İngiliz Alfabesinin kullanımı yaygınlaşmış oldu. Bu dönemde hem kelimeler hem de dilbilgisi ek sistemi sadeleşmiş, İngilizce dilinin konuşulması ve tabi ki alfabenin kullanılması, dilin yazılı hale dönüştürülmesi kolaylaşmıştır.

3.Modern İngilizce: Elizabeth dönemi ile başladığı varsayılan bu süreç, günümüze kadar gelmektedir. Hatta Rönesans dönemindeki İngilizce ile bugün kullanılan İngilizcenin neredeyse aynı olduğu söylenilir. Bazı dilbilimciler Elizabeth döneminin ünlü şairi Shakespeare’in kullanmış olduğu İngilizcenin modern İngilizce olduğunu söylerler. Dolayısıyla o dönemlerde kullanılan İngilizce ve Latin alfabesinden uyarlanan İngiliz alfabesi ile tutulan kayıtlar ya da sanatçıların eserleri kolay bir şekilde anlaşılabilmektedir. Bu dönemdeki en büyük değişim ise, İngilizce dilinin telaffuzunda, sesli harflerde meydana gelmiştir. Örneğin uzun u (ou) olarak anlatılan harf, (oo) olarak okunurdu. Yani Orta İngilizce döneminde ‘south’ kelimesi ‘sooth’ olarak telaffuz edilirdi. Modern İngilizce döneminde ‘Büyük Sesli Değişimi’ olarak adlandırılan süreçte yani XVI ve XVII. Yüzyıllar sonrasında bu telaffuz biçimi değişmiş ve giderek günümüzde kullanılan biçimine dönüşmüştü. Bu değişim Latincede ve Latin alfabesinde farklı biçimlerde kullanılan sesli harflerin, modern İngilizcede kullanılan şekline dönüşmesini ve İngiliz Alfabesindeki bazı harflerin telaffuzlarının Latin Alfabesinden farklı olmasını sağlamıştı. İngilizce sözcüklerin yazılışı ise telaffuzlarının değişmiş olmasından etkilenmemiştir. Örneğin Orta İngilizcede ‘night’ sözcüğünde kullanılan ‘gh’ modern İngilizcede kullanılmaz. Benzer şekilde ‘knob’ kelimesinin başındaki ‘k’ harfi de modern İngilizcede telaffuz edilmez. Ama İngilizce yazı dilinin standartlaşması Orta İngilizce döneminin sonlarında olduğu için, bu sözcüklerin yazımı değişmemiş ve telaffuzları farklılaşsa da eski halleri ile yazılmaya devam etmişlerdir. Yine İngilizcede kullanılan uzun a, e, i, o ve u sesleri ve harfleri, Latin Alfabesi kullanan diğer dillere göre daha farklı şekilde okunmaktadır.

Orijinal sayılan Latin Alfabesi ile İngiliz Alfabesi arasındaki farklılıklar sadece telaffuz ya da okunma biçimi değildir. Başlangıçta 21 harf olan Latin Alfabesi, daha sonra ‘Y’ ve ‘Z’ harflerinin eklenmesiyle 23 harfe çıkmıştı. Yunan Alfabesinden esinlenen Alfabedeki ‘Γ’ (gamma) da çıkartılmış ve yerine ‘G’ harfi kullanılmaya başlanmıştı. Böylece Latin Alfabesi M.S. 3. Yüzyılda ‘A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z’ şeklinde 23 harften oluşan bir alfabe haline gelmişti. İngiliz Alfabesi ise bu alfabeye ‘J, U, W’ harflerinin eklenmesiyle birlikte ‘A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z’ şeklinde kullanılan 26 harfli bir alfabeye dönüşmüştü.

İngiliz alfabesinde 26 harf bulunmaktadır.

İngiliz alfabesinde 26 harf bulunmaktadır.

İngilizce günümüzün dünyasında 1,5 milyar kişinin ana dil olarak konuştuğu bir dildir. Çince ve İspanyolcadan sonra dünyada en çok kişinin resmi dil olarak kullandığı 3. Dil olarak kabul edilir. Ama dünyada iletişim dili olarak kabul edilmektedir. En fazla bilinen 2. Dil olarak kabul edilmesine rağmen, dünyada resmi dili İngilizce olmayan 1 milyardan fazla kişinin İngilizceyi (basit seviyede de olsa) bildiği düşünülmektedir. Yani dünyada İngilizce bilen, konuşabilen kişi sayısı 3 milyara yaklaşmaktadır. Bu nedenle İngilizce ve yazımında kullanılan İngiliz Alfabesi, dünyada en çok kullanılan dil ve alfabe olarak kabul edilebilir.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*